اعضای کرامت

حسین کرامتی پور

مدیر عامل

محمد حمیدیان فرد

مدیر فناوری اطلاعات

علی عابدی

مدیر مالی

- - - - - - -

مدیر پشتیبانی

کاظم گلابچی فرد

مدیر حقوقی و روابط عمومی

خانم نفیسه سادات داود موسوی

مدیر پرستاری

معصومه کریمی

عضو هیئت مدیره

زهرا غلامی رکن آبادی

عضو هیئت مدیره

آذر لر زنگنه

عضو هیئت مدیره

نرجس ولی

عضو هیئت مدیره

صغری اسدی

عضو هیئت مدیره
فهرست